Statut nadačního fondu Maitri

  Stáhnout statut nadačního fondu Maitri

 

Statut Nadačního fondu solidarity s chudými třetího světa Maitri

 

 

Preambule

 

Nadace solidarity s chudými třetího světa Maitri byla založená dne 27. 8. 1995 dále uvedenými zakladateli a registrována Magistrátem města Brna pod čj. 1996/16. Nadace  se rozhodla  v souladu s § 35 odst. 1 zákona č. 227/1997  požádat o zápis do rejstříku nadací a nadačních fondů jako Nadační fond solidarity s chudými třetího světa Maitri.

 

 

Čl. I

Název a sídlo nadačního fondu

 

 1. 1.   Název nadačního fondu zní:    Nadační fond solidarity s chudými třetího světa Maitri
 2. (dále jen ”nadační fond”)

 

 1. 2.   Sídlo  nadačního fondu je:       Nádražní 4, 602 00 Brno

 

Čl. II

Zřizovatelé nadačního fondu

 

Zřizovateli Nadačního fondu solidarity s chudými třetího světa Maitri jsou:

Marie Balátová,       rodné číslo:     535717/207                                  trvalý pobyt:   Čejkovice 790, 696 15

Božena Drobílková, rodné číslo:     586028/1163                                  trvalý pobyt:   Nádražní 4, 602 00 Brno

(v době založení: Koliště 19, 602 00 Brno)

Jana Hofírková,       rodné číslo:     455325/124                                  trvalý pobyt:   Jiráskova 59, 602 00 Brno

Josef Kuchyňa,        rodné číslo:     561013/1043                                  trvalý pobyt:   Komárovice 1, 588 22 Luka n. Jihl.

Emilie Pavlíková,     rodné číslo:     525129/106                                  trvalý pobyt:   Dolní Paseky 1530, 756 61 Rožnov p. Radh.

Růžena Pražáková,  rodné číslo:     345507/071                                  trvalý pobyt:   Oldříš 27, 539 43 Krouna

 

Čl. III

Účel nadačního fondu

Účelem nadačního fondu je:

 • humanitární pomoc nejchudším v zemích třetího světa především prostřednictvím katolických misijních stanic;
 • probouzení svědomí a otevírání lidských srdcí k důstojnosti lidí nejchudších, jejich potřebám a hodnotám, kterými žijí;
 • hledání cest ke smíření a sblížení mezi těmi, kdo žijí v přepychu, a chudými.

 

Čl. IV

Výše majetkového vkladu  

 

Majetkový vklad do nadačního fondu tvoří všechny finanční prostředky uložené na účtu číslo 6967640267/0100 u Komerční banky Brno-město, který je účtem Nadace solidarity s chudými třetího světa Maitri, ve výši 361.187,84 Kč.

 

 

Čl. V

Správní rada

 

 1. 1.   Správní rada má 3 členy.

 

  1. 2.   Členy správní rady jsou:

Božena Drobílková, rodné číslo:     586028/1163                                  trvalý pobyt:   Nádražní 4, 602 00 Brno

Josef Kuchyňa,        rodné číslo:     561013/1043                                  trvalý pobyt:   Komárovice 1, 588 22 Luka n. Jihl.

Emilie Pavlíková,     rodné číslo:     525129/106                                  trvalý pobyt:   Dolní Paseky 1530, 756 61 Rožnov p. Radh.

 

 1. 3.   Funkční období členů správní rady je tříleté.

 

 1. 4.   Správní rada volí ze svého středu předsedu správní rady. Předseda správní rady svolává a řídí zasedání správní rady nejméně dvakrát ročně. Předseda je povinen svolat správní radu vždy, požádá-li o to nejméně třetina členů správní rady nebo revizor.

 

 1. 5.   Předsedou správní rady je Josef Kuchyňa.

 

 1. 6.   Člen správní rady nemůže být na jednání správní rady zastoupen. Je  povinen se zúčastnit jednání osobně.

 

 1. 7.   Správní rada může odvolat člena správní rady z důvodů stanovených zákonem.

 

 1. 8.   Správní rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň dva  její členové.

 

 1. 9.   K rozhodnutí správní rady o sloučení nadačního fondu s nadací nebo jiným nadačním fondem je třeba souhlasu všech členů správní rady. V ostatních případech je k rozhodnutí správní rady nutný souhlas nadpoloviční většiny hlasů. Hlasovací právo všech členů správní rady je rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

 

10. Správní rada jedná jménem nadačního fondu takto:

Každý člen správní rady jedná jménem nadačního fondu samostatně a to tak, že ke jménu nadačního fondu připojí svůj podpis. Přitom musí členové správní rady jednat ve vzájemné shodě a s vědomím a souhlasem ostatních členů správní rady.

 

10. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí zákonem a dále o:

 • poskytování nadačních příspěvků;
 • volbě revizora.

 

 

Čl. VI

Revizor

 

 1. Revizorem nadačního fondu je

Petr Jílek,            rodné číslo:     350210/009

                            trvalý pobyt:   Dlouhá 46, 110 00 Praha 1

 

2.   Funkční období revizora je tříleté. Revizor je volen správní radou.

 

 

Čl. VII

Náklady na správu nadačního fondu

 

Celkové roční náklady nadačního fondu související se správou nadačního fondu nesmí převýšit  20%   z hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků.

 

 

Čl. VIII

Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků

 

 1. 1.   Majetek nadačního fondu smí být použit pouze v souladu s účelem uvedeným v čl. III jako nadační příspěvek a k úhradě nákladů souvisejících se správou nadačního fondu.

 

 1. 2.   Nadační příspěvky jsou určeny především k těmto účelům:
 • věcná nebo peněžitá humanitární pomoc nejpotřebnějším v zemích třetího světa, jako např. sirotkům, těžce nemocným, lidem bez přístřeší, obětem sociálního násilí nebo přírodních katastrof;
 • podpora charitativních, sociálních a zdravotnických organizací a zařízení poskytujících finančně dostupnou pomoc nejchudším vrstvám obyvatelstva;
 • podpora vzdělání dětí z nejchudších vrstev.

 

 1. 3.   Přednost mají účely nebo projekty, které podporují samostatnost a iniciativu podporovaných a zvyšují jejich nezávislost .

 

 1. 4.   Nadační příspěvky se poskytují jak právnickým tak fyzickým osobám, tuzemským i zahraničním.

 

 1. 5.   Poskytování nadačních příspěvků schvaluje správní rada.

 

 1. 6.   Postup při poskytování nadačních příspěvků (grantová pravidla):

 

6.1  Návrh (žádost) na poskytnutí nadačního příspěvku může podávat jakákoliv fyzická či právnická osoba, a to písemně na adresu nadačního fondu.

6.2  Návrh musí obsahovat:

A/ informace o navrhovateli, pokud není totožný s žadatelem (jméno a adresa);

B/ informace o osobě (organizaci) žádající o příspěvek:

 • § jméno a adresa osoby nebo název a adresa organizace, telefon;
 • § v případě organizace:

-  cíle organizace;

-  oblast působení;

-  odpovědný zástupce;

C/ informace o projektu nebo akci, na který žadatel žádá o příspěvek:

 • § název projektu (akce);
 • § iniciátor projektu a osoba za projekt odpovědná;
 • § datum zahájení a ukončení projektu;
 • § stručný popis projektu (cíl, počet účastníků, způsob realizace, očekávané přínosy);
 • § spolupracující organizace;
 • § celkové náklady na realizaci;
 • § další zdroje financování projektu;
 • § výše příspěvku, o jehož poskytnutí žadatel žádá;
 • § odkazy na osoby a organizace, kde lze získat další informace a doporučení.

6.3 Všechny návrhy posuzuje správní rada z těchto hlavních hledisek:

 • § soulad navrhovaného projektu (akce) s účelem nadačního fondu;
 • § očekávané přínosy projektu;
 • § vážnost životní situace osob, na něž je projekt zaměřen, a její očekávané zlepšení;
 • § záruky úspěšné realizace projektu;
 • § důvěryhodnost, spolehlivost a realizační způsobilost realizátora projektu;
 • § finanční možnosti nadačního fondu a jeho skladba z hlediska úmyslů, na něž dárci poskytli nadačnímu fondu své dary;
 • § úplnost a přesnost předkládaného návrhu.

6.4  O přijetí návrhu a o výši poskytnutého příspěvku rozhoduje správní rada nadpoloviční většinou hlasů.

6.5  O svém rozhodnutí informuje správní rada navrhovatele do 1 měsíce.

6.6  O návrhu musí správní rada rozhodnout do 3 měsíců po jeho obdržení.

6.7  Správní rada eviduje a archivuje všechny došlé návrhy (přijaté i odmítnuté) a svá rozhodnutí o nich.

 

 1. Podmínkou pro poskytnutí nadačního příspěvku je závazek žadatele poskytnout všechny rozumně dostupné materiály o průběhu a výsledcích projektu.

 

 1. Poskytnuté prostředky použité v rozporu s účelem nadačního fondu a deklarovaným záměrem žadatele může nadační fond vymáhat zpět.

 

 

Čl. IX

Výroční zpráva

 

 1. Nadační fond vypracovává výroční zprávu každoročně do 30.4.

 

 1. Výroční zpráva bude uložena u rejstříkového soudu. Zpřístupněna bude též v sídle nadačního fondu v úředních hodinách.

 

 

Čl. X

Závěrečná ustanovení

 

 1. 1.   Tento statut byl schválen správní radou dne 11. 7. 1998.

 

 1. 2.   Tento statut může být měněn a doplňován písemnými po sobě jdoucími dodatky.

 

 1. 3.   Tento statut se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž  dva budou přiloženy k návrhu na zápis nadačního fondu do rejstříku nadací a nadačních fondů a jeden bude založen v dokumentaci nadačního fondu.