Zásady zpracování a ochrany osobních údajů – nadační fond Maitri

I. Úvod

Organizace: Nadační fond solidarity s chudými třetího světa Maitri, IČ 64331661, se sídlem Jakubská 126/11, 602 00 Brno (dále jen „Správce“)

V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme při naší činnosti, jaký k tomu máme právní důvod a jaká jsou vaše práva jakožto subjektu zpracování v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů.

Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) za účelem zajištění informační povinnosti správce dle čl. 13 GDPR.

Stručně řečeno, na našem způsobu zpracování osobních údajů se nic nemění. I nadále vaše údaje považujeme za důvěrné, chráníme je a nikomu je nesdělujeme. Nová je pouze tato explicitní formulace zásad zpracování a ochrany vašich osobních údajů v souladu s nařízením EU (GDPR).

II. Kontaktní údaje správce

V případě dotazů a žádostí týkajících se těchto zásad nebo našeho zpracovávání osobních údajů dárců atd., použijte prosím tyto kontakty:

a) poštovní adresa: Jakubská 126/11, 602 00 Brno

b) email: maitri@email.cz

c) web: hnutimaitri.cz

d) telefon: 608 178 122

III. Účel a rozsah zpracovávaných osobních údajů

1.   Osobní údaje subjektu (tj. dárců apod.) jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu ke splnění daného účelu (pro realizaci našich projektů a splnění zákonných povinností).

2.   Osobní údaje jsou zpracovávány v následujícím rozsahu:

a)    Údaje poskytnuté subjektem: jméno, příjmení, akademický titul, email, telefonní číslo, adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa a ostatní údaje vyplněné při registraci do našich projektů nebo později doplněné či změněné subjektem;

b)   Údaje z jiných zdrojů: zjištěné správcem na základě výpisů z bankovního účtu správce či zaslané Českou poštou (datum a výše darů).

3.   Správce nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů, jimiž jsou údaje vypovídající o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, členství v odborech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, zdravotním stavu, sexuálním životě či sexuální orientaci subjektu.

IV. Právní důvod zpracování

1.   Osobní údaje zpracováváme pro různé účely na základě těchto právních důvodů:

a)    bez vašeho souhlasu - na základě plnění smlouvy, oprávněného zájmu, nebo z důvodu plnění právní povinnosti;

b)   na základě vašeho souhlasu.

Zpracování osobních údajů se vždy váže k účelu, na jehož základě určíme právní důvod zpracování.

2.   Pokud jste našimi dárci, zpracováváme vaše osobní údaje na těchto právních základech:

a)    Plnění smlouvy

V tomto případě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o poskytnutých darech za účelem splnění smlouvy, abychom mohli zajistit:

- potvrzení poskytnutých darů;

- informování o jejich využití;

- plnění dalších požadavků, se kterými se na nás obrátíte.

b)   Oprávněného zájmu

V tomto případě zpracováváme vaše identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje o poskytnutých darech za účelem:

- ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence;

- získání informací, které povedou ke zkvalitnění naší činnosti.

c)    Plnění právních povinností

Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o poskytnutých darech z důvodu dodržování následujících zákonů:

- zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;

- zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

3.   Pokud máte zájem o naši činnost

a oslovili jste nás s žádostí o bližší informace, zpracováváme vaše kontaktní údaje a případně identifikační údaje, které jste nám poskytli, a to na základě oprávněného zájmu za účelem:

- vyřízení vašich požadavků.

4.   Pokud máte zájem o spolupráci

Pokud jste nás oslovili za účelem zájmu o spolupráci, zpracováváme vaše kontaktní údaje, identifikační údaje a případné další vámi poskytnuté údaje na základě oprávněného zájmu za účelem:

- posouzení vašeho zájmu.

5.   Pokud jste příjemci našich zpravodajů

Odebíráte-li naše zpravodaje s informacemi o naší činnosti a novinkách, zpracováváme vaše kontaktní údaje na základě oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše zprávy zajímají.


 

V. Způsob zpracování, zpracovatelé, příjemci

Vaše údaje zpracováváme sami a nikomu je nepředáváme.

Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaným i manuálním způsobem vlastními zaměstnanci správce (členy správní rady).

Upozorňujeme na naši povinnost jako nadačního fondu zveřejnit ve výroční zprávě dary přes 10 tisíc Kč za rok (jméno dárce a výši daru - §358 občanského zákoníku). Dárce má však možnost požádat, aby ve výroční zprávě nebyl uveden (§359 občanského zákoníku).

Osobní údaje mohou být rovněž poskytnuty orgánům veřejné moci oprávněným získávat osobní údaje dle příslušných právních předpisů.

VI. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje subjektu budou zpracovávány po dobu trvání dárcovství.

Subjekt je oprávněn kdykoliv požádat o ukončení jeho členství v našich projektech.

Osobní údaje subjektu jsou po odvolání souhlasu uchovávány z důvodu oprávněného zájmu správce spočívajícím v právu na obhajobu a výkon práv, a to pouze v omezeném nezbytném rozsahu po dobu nezbytně nutnou.

VII. Vaše práva při zpracování osobních údajů a jejich uplatnění

Při zpracování vašich osobních údajů můžete jako subjekt údajů uplatnit následující práva:

1.   Právo na přístup

Dle čl. 15 GDPR máte právo na přístup k informacím, které o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme a jaká máte další práva.

2.   Právo na opravu

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte dle čl. 16 GDPR právo na opravu.

3.   Právo na výmaz

V případech uvedených v čl. 17 GDPR máte právo na výmaz vašich osobních údajů, které zpracováváme.

4.   Právo na omezení zpracování

Kromě práva na výmaz máte právo (dle čl. 18 GDPR) na omezené zpracování (po omezenou dobu) v určitých případech.

5.   Právo na přenositelnost

Dle čl. 20 GDPR máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy sami poskytli a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy.

6.   Právo vznést námitku proti zpracování

Proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu, máte dle čl. 21 GDPR právo vznést námitku.

7.   Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

Jak můžete uplatnit svá práva?

Vaše práva vztahující se ke zpracování osobních údajů můžete uplatnit buď písemně v listinné formě zasláním na adresu sídla naší společnosti, nebo prostřednictvím emailu. Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu.